top of page

Byggprojektledning

Som fastighetsägare är det av stor vikt att ha full kontroll på vad som byggs, hur det byggs och varför det behöver byggas på fastigheten. Du som fastighetsägare och beställare har ett stort ansvar för att detta sker. Ett byggprojekt kräver en aktiv och kompetent ledare, en byggprojektledare. 

Som er byggprojektledare är vi ert sakkunniga ombud som driver projektet från start till mål. Vår projektmetodik går att applicera på alla sorters underhålls- och ombyggnationsprojekt och vårt fokus ligger på de fastigheter som redan står här idag och som ska stå kvar här imorgon. Vi kan det och vi älskar hus och byggprojekt.

Vad ingår i Sefasts byggprojektledning?

Behovsanalys och förstudie

Här utreder vi detaljerat just hur ert behov ser ut. Vi analyserar vad som behöver göras antingen på kort sikt eller på lång sikt. Vilka åtgärder ska ingå i projektet/-en, budget för projektet/-en samt en tidplan levereras. Detta steg kan antingen vara via en underhållsplan eller en separat förstudie om specifika delar på fastigheten.

Planering

För att ett byggprojekt ska lyckas krävs bra planering. Här tar vi tillsammans med er beslut om exakt vad som ska göras, när det ska göras och återkommer med en uppskattning om kostnad. Vi går även igenom aspekter som när bästa läget för projektstart är, hur vi lägger upp informationsflödet mot medlemmar, hyresgäster etc, samt vem eller vilka som ska vara i projektgruppen.

Projektering

Inför upphandling  behövs det en utförlig projektering där slutresultatet är ett väl utformat förfrågningsunderlag. Här går vi in mer detaljerat och ser över hur saker ska göras. Vi kravställer både tekniskt och juridiskt mot de entreprenörer som i slutändan ska få ta del av förfrågningsunderlaget för att kunna lämna anbud.

Upphandling

Förfrågningsunderlaget skickas ut till entreprenörer. Genom en konkurrensutsatt upphandling med förfrågningsunderlaget som grund får vi in jämförbara anbud till bra priser. När tillräckligt många anbud inkommit utvärderar och nollställer vi dem. Slutligen tar vi fram ett entreprenadavtal som signeras av beställare och kund.

Byggledning

Under genomförandefasen av projektet tar vi rollen som byggledare. Vi håller startmöte, byggmöten, kontrollerar ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö samt är er och entreprenörens huvudkontaktperson genom hela projektet.

Slutbesiktning och överlämning

Med egna eller externa besiktningspersoner genomför vi en slutbesiktning och ser till att ni får ett slutligt kvitto på att projektet utförts korrekt. Vi utför därefter en slutavstämning och överlämnar de dokument vi upprättat under projektet.

Vi är specialister inom

  • Fasad och takprojekt

  • Dräneringsprojekt

  • Fönsterbyten och fönsterrenoveringar

  • Trapphusrenoveringar

  • Ombyggnation lokaler och vindar till lägenheter

  • Stambyten och reliningsprojekt

  • Innergårdar

  • Balkongbyten och renoveringar

Image by Jon Flobrant

Kontakta oss

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att ta bättre hand om din fastighet? Låt oss börja med ett möte där vi berättar mer om våra tjänster. 

bottom of page